Plans i serveis

Servei d'Atenció Sociocultural al Poble Gitano de la Noguera

El Servei d’atenció Sociocultural al poble Gitano facilita el coneixement, la comprensió mútua i la cohesió social de les diferents cultures, en el nostre cas, de la comunitat gitana i la no gitana, per construir ponts d’entesa que evitin el conflicte o que el minimitzi, si hi sorgeix. El servei implementa mesures i accions que estiguin directament destinades a millorar la situació del poble gitano, i també promou l’accés de persones gitanes als diferents àmbits de participació de la comarca i assessora sobre els diferents recursos.

Per a més informació contactar amb la tècnica de referència: srozas@ccnoguera.cat

Logotip del Servei d'Atenció Sociocultural al Poble Gitano de la Noguera

Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva (PLACI)

El PLACI és una nova eina que es posa a disposició de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials per tal de definir l’estratègia d’inclusió social i d’intervenció comunitària que es pot dur a terme al territori, conjuntament amb altres agents que treballin per la inclusió, i és una oportunitat per enfortir la metodologia de treball comunitari en les seves intervencions.

L’Equip Tècnic d’Acció Comunitària Inclusiva de la Noguera (ETAC) té la missió de millorar la qualitat de vida de les persones en el si de la comunitat, tot potenciant els vincles i les relacions humanes que s’activen en processos comunitaris i l’apoderament de col·lectius. L’ETAC també treballa per generar espais de participació entre la ciutadania, les entitats i els professionals del territori per promoure respostes conjuntes a les necessitats col·lectives. 

Per a més informació contacteu amb les dues tècniques referents:

asola@ccnoguera.cat

mgonzalez@ccnoguera.cat

Pla d'Acció Comunitària Inclusiva de la Noguera