Associació Cultural LO RIU

Els fins de l’associació són:
– Difondre i promoure les arts escèniques en el sentit més ampli possible (teatre, il·lusionisme, música…),  amb especial atenció a la gent gran, amb l’objectiu de fomentar el manteniment de l’activitat física, mental i els processos de socialització dels integrants de l’associació i dels seus col·laboradors.
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació du a terme les activitats següents:
 Organitzar i portar a terme de forma periòdica actuacions d’arts escèniques o culturals orientades a ser difoses en públic.
–  Promoure la creació artística i la seva exhibició tant d’espectacles propis com d’altres autors.
–  Oferir formació artística no reglada als seus associats.
Mantenir relacions amb entitats públiques i privades per tal que donin suport a l’associació.